wonen in diversiteit

Wonen in diversiteit: wat de partijen ervan vinden

Op zaterdag 22 september vindt het derde luik van dit verkiezingsparcours plaats. In het poortgebouw van VETEX praten nieuwe en oude Kortrijkse inwoners én politici in respectvolle gesprekken over wonen in diversiteit en specifiek over de thema’s eenzaamheid, discriminatie en  godsdienstbeleving.
We legden de aanwezige politici al enkele vragen voor.

Mohamed Ahouna (Team Burgemeester)

41744490_1558554527624218_4423568486677086208_oZich thuis voelen in de stad, aansluiting zoeken bij de buurt waarin je woont: hoe doe je dat?

 • We moeten mensen meer stimuleren om deel te nemen aan de vele interculturele activiteiten in Kortrijk (sportactiviteiten, KV Kortrijk, evenementen, cursussen,…). Nog te veel mensen weten niet wat het aanbod is: KortRIJK Aan Culturen, BBQ’s in de week, Iftars,… Er is echt veel te doen.
 • Buurtcomités groeien in Kortrijk. We moeten ook aandacht hebben voor diversiteit in deze comités. Ook de Stad en Politiezone Vlas worden best diverser.
 • Een belangrijke rol is weggelegd voor rolmodellen in diversiteit: voetballers bvb. Waarom geen brandweervacatures bekendmaken in de gemeenschappen? Dokters, grote handelaars,… een stem geven in bv. het Stadsmagazine.

Hoe voorkomen we discriminatie op huurmarkt en in het samenleven?

 • Wij willen de strijd aangaan met alle vormen van discriminatie. Met 133 nationaliteiten is Kortrijk een heel diverse stad. Racisme en vooroordelen horen daar niet in thuis. We willen daarom in overleg met de immo-sector en op de arbeidsmarkten praktijktesten (anonieme steekproeven) organiseren tegen discriminatie zoals professor Stijn Baert die in Gent heeft georganiseerd.
 • Tegen klachten over discriminatie zou het parket strenger moeten optreden. Het heeft een voorbeeldfunctie.

Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar liggen de grenzen?

 • Godsdienstvrijheid maakt deel uit van onze basiswaarden
 • Er zijn plannen voor een nieuwe moskee in Kortrijk in plaats van de huidige. De bouwaanvraag zal worden behandeld zoals elke andere, met bijzondere aandacht voor de mobiliteitsaspecten.

Hoe kunnen we in een diverse samenleving onze kinderen goed opvoeden? En hoe leggen we betere contacten tussen scholen en ouders?

 • Ons onderwijssysteem is goed maar hard voor wie achterop geraakt. Kinderen moeten snel mee zijn met de taal of raken achterop. Ouders spelen hier een belangrijke rol in.
 • Scholen zijn belangrijke plaatsen om problemen op te merken: in Kortrijk bestaan brugfiguren die probleem kunnen signaleren. Dat bestaat nu al in de kleuterschool en lagere school. We willen dit ook in secundaire scholen. Belangrijke partners in de stad kunnen hierbij helpen: de moskee, vrouwenverenigingen,…
 • Brede, gemengde scholen blijven een meerwaarde.

Heidi Walgraeve (PVDA)

eur_eff_11_walgraeve_heidi_800_x_800Zich thuis voelen in de stad, aansluiting zoeken bij de buurt waarin je woont: hoe doe je dat?

 • Eenzaamheid is een gevolg van een veelheid aan factoren: te weinig inkomen, een tekort aan sociale contacten, een wankele gezondheid, te weinig autonomie in het leven, een slechte woning, geen job, het ervaren van racisme of discriminatie,… Armoede en sociale uitsluiting maken eenzaam. Houd de dienstverlening bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam en betrek de mensen op het niveau van hun wijk.
 • Budgetbegeleiding, woonbegeleiding, hulp bij PVDA_logo_2015_PMS361outline - Heidi Walgraeveonderwijs en opvoeding, maar ook ontmoetingsmomenten en -activiteiten om mensen samen te brengen: daarvoor moet je terechtkunnen in het wijkhuis. In samenwerking met straathoekwerkers kunnen we die mensen opzoeken die baat zouden hebben bij de werking van het wijkhuis maar hun weg ernaartoe niet vinden.

Hoe voorkomen we discriminatie op huurmarkt en in het samenleven?

Een diversiteitsplan moet er voor zorgen dat het personeel van de stadsdiensten een afspiegeling wordt van de diversiteit in de stad op alle vlakken. Kortrijk moet zich aansluiten bij ECCAR, de Europese coalitie van steden tegen racisme, om ervaringen in racismebestrijding uit te wisselen. Kortrijk moet zelf discriminatie op de woonmarkt opsporen en bestrijden met proactieve praktijktesten. Maak de zitbanken aan de ingang van de K terug vrij. Laat de mensen zitten en keuvelen. Moedig gevelbanken bij de geveltuintjes aan en maak parels van parken. Stel de zalen van Kortrijk ter beschikking aan een schappelijke prijs. Politiewerk zonder etnisch profileren door vorming en duidelijke richtlijnen voor controles, met nadruk op de wijkagenten.

Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar liggen de grenzen?

Ieder mens moet vrij om zijn/haar godsdienst of levensovertuiging te kunnen kiezen en beleven. Ook samen met anderen en ook in de publieke ruimte, in overeenstemming met de mensenrechten. Dit betekent dat ieder mens ook op een bidplaats terecht moet kunnen. En in de publieke ruimte, op de werkvloer, op school,…. de religie/ levensovertuiging kan uiten.

Hoe kunnen we in een diverse samenleving onze kinderen goed opvoeden? En hoe leggen we betere contacten tussen scholen en ouders?

Door voldoende studiebegeleiding te voorzien op school en in iedere wijk. Door tussen te komen in de kosten voor activiteiten. Kinderen die geen gezonde volle maaltijd per dag eten kunnen gezondheidsproblemen ontwikkelen en presteren ook minder goed op school. Daarom willen wij een gratis gezonde maaltijd op school. Sporten en dansen moeten toegankelijker en goedkoper. Sport- en dansverenigingen krijgen voldoende werkingsmiddelen en we komen tussen in de kosten voor lidmaatschap van een sport- of dansclub. We willen een project lanceren om aan de slag te gaan met Pleinpatrons. Dit zijn animatoren op buurtpleinen. Jongeren vanaf 16 jaar nemen zo verantwoordelijkheid op voor hun eigen plein in samenwerking met professionele coaches uit het jeugdwerk.

Dieter Devos (CD&V 4.0)

avatar-3424-dieter-devosZich thuis voelen in de stad, aansluiting zoeken bij de buurt waarin je woont: hoe doe je dat?

Wij zetten in op de buurt: buurtraden installeren die een budget krijgen en accenten kunnen leggen. Wij willen zoveel mogelijk mensen daarbij betrekken, daarin is ons 16-19u plan belangrijk: na de school de kinderen opvangen van alle ouders en hun hobby’s laten uitoefenen, zo kunnen de ouders met elkaar in contact komen en vormen de kinderen het weefsel die de buurt draagt.

IMG_0336 - Benjamin Herman

Hoe voorkomen we discriminatie op huurmarkt en in het samenleven?

Discriminatie moet opgespoord worden, eventueel met mystery calls. Mensen moeten gelijke kansen krijgen.

Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar liggen de grenzen?

Iedere godsdienst (en er zijn er toch een aantal in Kortrijk) heeft recht op zijn gebedshuis en moet zijn godsdienst kunnen beleven. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn om ‘haatspeechen’ te geven. Daarom moeten we de gemeenschappen betrekken en hen ook aanmoedigen om voor een erkenning te gaan, zo weten we wat er gaande is in de gebedshuizen.

Hoe kunnen we in een diverse samenleving onze kinderen goed opvoeden? En hoe leggen we betere contacten tussen scholen en ouders?

Proberen zo veel mogelijk kinderen te krijgen naar het kleuteronderwijs is een doelstelling. Taal is voor een groot stuk de sleutel tot integratie. We hebben een hoge werkloosheid in Kortrijk, maar er is zich een enorme opportuniteit aan het ontwikkelen: de komende 5 à 10 jaar zal er een enorme uitstroom zijn in Zuid- en Midden-West-Vlaanden van de arbeidsmarkt. Mensen van verschillende herkomst moeten we begeleiden en opleiden.

Alexandra Gjurova (Groen)

DSC_7731zw-1-768x768

Zich thuis voelen in de stad, aansluiting zoeken bij de buurt waarin je woont: hoe doe je dat?

Groen wil levende pleinen en buurten. De pleinen zijn de living van de Kortrijkzaan en de inrichting ervan moet aanzetten tot ontmoeting. Groen zet in op een sterk sociaal weefsel. We richten buurtpunten op waar verschillende functies samenkomen: zorg, dienstverlening en ontmoeting. De buurtwerkers zijn er de groen_logo - Alexandra Gjurovadraaischijf. We zorgen voor wie het nodig heeft. Groen kiest voor een wijkgericht beleid met straathoekwerkers, brugfiguren of wijkregisseurs die zelf naar maatschappelijk kwetsbare inwoners gaan. We ondersteunen buurten/buren om zelf mee hun buurt te maken. In alle deelgemeenten en enkele wijken zijn er OC’s. We zorgen voor stevige ondersteuning en maken een ontmoetingsruimte in het centrum. Elk OC is ook een buurtpunt.

Hoe voorkomen we discriminatie op huurmarkt en in het samenleven?

Een groene stad maken we samen. De bevolking verandert. Ze wordt gekleurder en ook ouder. Een Groen-beleid is daarop afgestemd en toetst of elke beslissing bijdraagt aan de uitbouw van een warme, diverse stad.

Het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld en doet als grote werkgever zelf inspanning op vlak van diversiteit. Het personeel bij de stad en haar zogenaamde satellieten wordt meer en meer een afspiegeling van de bevolking. Ook bij de politie. We meten de diversiteit bij het personeel en voeren streefcijfers in.

Discriminatie op de huurmarkt willen we met Groen aanpakken met praktijktesten.

Groen luistert naar de bevolking en de noden die leven. We verbreden en verdiepen participatie- en inspraakprojecten, zoals ‘Kortrijk Spreekt’.

Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar liggen de grenzen?

Superdiversiteit is een feit, ook in Kortrijk. Elke geloofsgemeenschap heeft het recht om zijn geloof samen – op een comfortabele manier – te kunnen beleven.

Met Groen steunen we dan ook de Kortrijkse islamitische geloofsgemeenschap om een kwalitatieve en veilige accommodatie op korte termijn te realiseren. We willen samen met de moskee streven naar een snelle erkenning van hun werking in Kortrijk en willen er bij de bevoegde minister op aandringen om opnieuw moskeeën te erkennen in Vlaanderen.

Groen vindt een transparante moskeewerking in Kortrijk belangrijk. Het gebruik van het Nederlands in de werking en tijdens de preek in het vrijdaggebed is daarbij essentieel.

Hoe kunnen we in een diverse samenleving onze kinderen goed opvoeden? En hoe leggen we betere contacten tussen scholen en ouders?

Groen wil een ‘lokaal loket kinderopvang’ in overleg tussen alle partners in de buitenschoolse en dagopvang. We ondersteunen initiatieven om de capaciteit te verhogen. Het loket biedt ondersteuning om passende kinderopvang te vinden in relatie met de school. Via het concept van ‘brede scholen’ kan het aanbod verruimd worden.

Groen wil ook brugfiguren in het secundair onderwijs. Vroegtijdige schoolverlaters sporen we pro-actief op. We zorgen voor een intensieve trajectbegeleiding richting opleiding en werk.

Groen zet in op gezonde voeding en beweging. Zo begeleiden en ondersteunen we bijvoorbeeld scholen in het vergroenen van de speelplaats. Bedrijven, scholen en sportkantines werken samen rond gezonde en betaalbare maaltijden op school.

Axel Ronse (N-VA)

axel_ronse_c_anne_deknockZich thuis voelen in de stad, aansluiting zoeken bij de buurt waarin je woont: hoe doe je dat?

Nog teveel kindjes van nieuwkomers zijn geen lid van de scouts, de Chiro, een muziekclub of sportclub. Nochtans is dat de uitgelezen plek waar ze echt een Vlaamse Kortrijkzaan worden. De komende 6 jaar moeten we ervoor zorgen dat die kindjes actief participeren aan ons LOGO_NVA_DDDverenigingsleven. Niet afkomst maar toekomst telt. Wij maken van elke inwoner iemand die fier is op onze stad, taal, geschiedenis en cultuur.

Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar liggen de grenzen?

Godsdienstvrijheid is ons hoogste goed en maakt deel uit van onze westerse waarden. Die waarden gaan ook over onze scheiding tussen kerk en staat en gelijkheid van man en vrouw en respect voor holebi’s. Nooit mogen we in naam van godsdienst die waarden laten vallen. Gescheiden zwemmen op basis van afkomst of religieuze redenen is voor ons daarom bijvoorbeeld compleet uit den boze. Waarom zou een autochtone man niet met moslima’s mogen gaan zwemmen? Conclusie: godsdienstvrijheid: ja, maar we hebben nog pakken werk om vrij letterlijke interpretaties van godsdienstige teksten uit onze samenleving te weren.

Hoe kan je de eenzaamheid in de stad doorbreken?     

Eenzaamheid is een enorm verdoken probleem in onze stad. We gaan het niet oplossen door 2x per jaar een wijkwerker naar de huizen te sturen. We moeten durven experimenteren. Nogal wat oudere mensen wonen bijvoorbeeld in grote huizen terwijl jongeren op zoek zijn naar een leuk stekje in de binnenstad of centra van de deelgemeenten. Waarom die huizen niet splitsen in meersgezinswoningen? Dat biedt de ouderen de kans om nog in hun huis te blijven en geeft jongeren perspectief om een eigen woning te hebben. Tegelijk ontstaat een dynamiek tussen de jongere en oudere mensen, wat de eenzaamheid zal doorbreken.

Wie eenzaam is of in sociaal isolement zit moeten we ook opnieuw ‘fier maken op zichzelf’, we moeten op zoek gaan naar hun talentenen en manier aanbieden waarop ze die opnieuw kunnen ontplooien. Vrijwilligerswerk in muziekverenigingen, jeugdbewegingen, de buurt, noem maar op!

Hoe kunnen we in een diverse samenleving onze kinderen goed opvoeden? En hoe leggen we betere contacten tussen scholen en ouders?

Nederlands is onze voertaal. We merken dat heel wat nieuwkomers ze onvoldoende machtig zijn terwijl hun kindjes dat wel al kunnen. Daardoor missen ze vaak oudercontact en de dynamiek met ouders van andere kindjes. We moeten echt de inspanningen opdrijven om iedereen het Nederlands te laten spreken. Dat is een verhaal van rechten en plichten. Ook de participatie van nieuwkomers aan culturele evenementen zoals de Schouwburg of Sinksen is vaak ondermaats. Dat moet beter.

Ryma Ramou (Kortrijk Vooruit)

DSC_3555Zich thuis voelen in de stad, aansluiting zoeken bij de buurt waarin je woont: hoe doe je dat?

Men kan zich voor de volle procent thuis voelen in een stad , wanneer men de taal van de inwoners spreekt. Dit is de stap om zich ten volle te integreren. Allochtonen die in Kortrijk komen wonen kunnen een inburgeringstraject volgen, maar dit is niet intensief genoeg. De looptijd van het traject moet opgetrokken worden naar anderhalf jaar, zodat men ten volle de Nederlandse taal machtig is. De stad moet nog meer inzetten op participatie van de allochtone bevolking om de Kortrijkse evenementen te bezoeken en er aan deel te nemen. Op deze manier kan men met elkaar verbonden worden.

Kortrijk-vooruit_logo

Hoe voorkomen we discriminatie op huurmarkt en in het samenleven?

Iedereen heeft recht op een woning, ongeacht afkomst of religie. Verhuurders, al dan niet particulier of via een kantoor, die een kandidaat-huurder het te huren pand weigeren omwille van zijn/haar afkomst worden te weinig bestraft. Hier moet fel tegen opgetreden worden en worden gesanctioneerd.

Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar liggen de grenzen?

Godsdienst beleven is een basisrecht, en is ook zo opgenomen in de grondwet. Iedereen moet zijn geloof op zijn eigen manier kunnen beleven, vanuit een vrije, niet-opgedrongen keuze. Het geeft een identiteit aan de persoon. Het geloof beleven gebeurt ook binnen de moslimgemeenschap in een eigen gebedshuis dat, naarmate alle officiële vergunningen van kracht zijn, ook in dienst zal kunnen genomen worden.

Hoe kunnen we in een diverse samenleving onze kinderen goed opvoeden? En hoe leggen we betere contacten tussen scholen en ouders?

Ik stel vast dat de samenleving vandaag de dag, reeds vanaf jonge leeftijd, hogere eisen gaat stellen, waar veel kinderen niet kunnen aan voldoen. Dat is spijtig, want hierdoor vallen velen vroegtijdig uit de boot. Daarom pleiten wij voor een nog doeltreffender ondersteuning vanuit de scholen. De brugfiguren van de scholen leveren hier puik werk, maar het kan nog intenser.

Joost Bonte (sp.a)

Hoe kan je de eenzaamheid in de stad doorbreken?     

SP.A_Facebook_profielfotos_-_ok_final10-crop-c0-5__0-5-198x198-90Eenzaamheid is een gevolg van uitsluiting. Uitsluiting is een gevolg van armoede en/of kwetsbaarheid. Armoede en kwetsbaarheid maken dat er niet kan geparticipeerd worden in en aan de maatschappij. Een stad moet mensen insluiten door individuen uit hun armoede te helpen, door een toegankelijkheidsbeleid te voeren naar mensen in kwetsbare situaties, door geen maatregelen te nemen of ondersteunen die mensen in kwetsbaarheid houdt. Er Logospa - Maxim Veysmoet wijkgericht ingezet worden op samenleven, de wij-wijk, en bewoners moeten verleid worden om met elkaar in verbinding te gaan. Professionals bekommeren zich over zij die geen toegang vinden tot die commons en faciliteren de samenhang.

Hoe voorkomen we discriminatie op huurmarkt en in het samenleven?

Elke vorm van discriminatie (huur, tewerkstelling, vrije tijd) is strafrechterlijk vervolgbaar. De stad stelt charters op met die sectoren en zet in op meldpunten en mystery-shoppers (praktijktesten zoals in Gent) om wanpraktijken aan te pakken.

Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar liggen de grenzen?

Iedereen houdt zich aan de wet en godsdienst is een privé-aangelegenheid die ook in groep mag beleefd worden.

Hoe kunnen we in een diverse samenleving onze kinderen goed opvoeden? En hoe leggen we betere contacten tussen scholen en ouders?

It takes a village to raise a child. Ouders moeten zich ondersteund voelen in het opvoeden van hun kind(eren). De stad organiseert kinder-, na- en buitenschoolse opvang en legt via steun- en brugfiguren een verbinding met de meest kwetsbaren.

10884051-79bb-43b2-9beb-e407c40f0a78Wouter Vermeersch (Vlaams Belang)

Hoe kan je de eenzaamheid in de stad doorbreken?

Georganiseerde telefoonrondes en postbodes die eenzame bejaarden helpen opsporen. Het zijn twee van de speerpunten uit het lokale seniorenplan tegen vereenzaming dat Vlaams Belang Kortrijk lanceerde in juni 2018.

20091024logo

Hoe voorkomen we discriminatie op huurmarkt en in het samenleven?

Voor Vlaams Belang moeten verhuurders baas blijven in eigen huis: ze moeten de vrijheid kunnen blijven hebben om te verhuren aan wie men wil. Als mensen de keuze maken om aan bepaalde personen niet te verhuren dan zullen ze daar wel hun reden voor hebben. De overheid moet zich daar niet mee moeien. De fundamentele schuldigen voor het fenomeen dat men nu al te goedkoop ‘discriminatie’ noemt, zijn de regeringen die een opengrenzenbeleid hebben gevoerd en grote aantallen moeilijk integreerbare immigranten hebben binnengehaald met fundamenteel andere leefpatronen. Het is al te gemakkelijk om hun terughoudendheid om aan bepaalde categorieën allochtonen te verhuren te bestempelen als discriminatie of racisme.

Kan je vrij je godsdienst beleven? Waar liggen de grenzen?

Vlaams Belang verzet zich niet tegen de godsdienstvrijheid in ons land. Mensen mogen wat ons betreft geloven wat ze willen. Echter, de groeiende aanwezigheid van de islam in onze stad is ontegensprekelijk een vervreemdende factor. In Kortrijk serveert men halalvoeding in de kinderopvang van de stad, organiseerde men gratis lessen Arabisch, heeft men het gescheiden sporten ingevoerd, legde men een moslimbegraafplaats aan in Heule en plant met de grootste moskee van Vlaanderen midden in een Kortrijkse volkswijk. Vlaams Belang wil dat dit stopt! We vinden dat we op deze manier veraf zijn van het thuisgevoel dat we willen teruggeven aan de Kortrijkzanen, het gevoel dat wij ons kunnen thuis voelen in onze eigen buurt, in onze eigen wijk.

Hoe kunnen we in een diverse samenleving onze kinderen goed opvoeden? En hoe leggen we betere contacten tussen scholen en ouders?

Een consequent gebruik van het Nederlands en het benadrukken van onze Vlaamse eigenheid, zal Kortrijk en onze deelgemeenten opnieuw herkenbaar maken en jonge Vlaamse gezinnen aantrekken, wat broodnodig is. Het Nederlands moet in onze Guldensporenstad de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn. In onze scholen moet het Nederlands de voertaal zijn en de enige omgangstaal blijven tussen de leerlingen onderling, zowel in de klas als op de speelplaats. Het toelaten van anderstalige leerlingen die geen of gebrekkig Nederlands praten in een klas is problematisch voor de onderwijskwaliteit. Leerlingen die onvoldoende Nederlands spreken, horen minstens thuis in een taalbadklas.

Advertenties